Οι κυριότεροι σκοποί που προωθεί ο Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π είναι οι παρακάτω:

 • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του κατά τη νόμιμη εξάσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας απέναντι στον οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή αρχή.
 • Η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του.
 • Η εν γένει καλλιέργεια των σχέσεων και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών με τη διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας.
 • Η δημιουργία υποδομών υποστηρικτικών προς το θαλάσσιο τουρισμό (μαρίνες, καταφύγια, επισκευαστικές ζώνες, ναυπηγεία, κ.λ.π.).
 • Ο εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση του Νομοθετικού Πλαισίου με απλοποίηση διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη και την ορθολογική λειτουργία του κλάδου.
 • Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του ΣΙΤΕΣΑΠ σε επιτροπές και όργανα μόνιμου χαρακτήρα για θέματα θαλάσσιου Τουρισμού.
 • Η λειτουργική βελτίωση και εξύψωση του επιπέδου των παρερχομένων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες του κλάδου του θαλάσσιου Τουρισμού προς την εγχώρια και διεθνή πελατεία.
 • Η προβολή και διαφήμιση του θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα Μέσα επίτευξης για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου είναι:

 • Η διαρκής επαφή, διαφώτιση και ενημέρωση με κάθε μέσον προς τα μέλη του Συνδέσμου που αφορά τον κλάδο.
 • Οι δημοσιεύσεις άρθρων προς τα ΜΜΕ που αφορά τους τομείς δράσεις του Συνδέσμου
 • Η δυναμική διεκδίκηση επίλυσης προβλημάτων με συνεχή και κατά τακτά χρονικά διαστήματα αποστολή εγγράφων αλλά και προσωπική επαφή εκπροσώπων προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς επισήμανση, καταγραφή και άμεση αντιμετώπιση της πληθώρας σοβαρών προβλημάτων που από δεκαετιών μαστίζουν το χώρο του Ελληνικού επαγγελματικού γιώτινγκ και που στις μέρες μας εμφανίζονται ιδιαίτερα οξυμμένα.
 • Η οργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων, συνεδρίων. Η οργάνωση ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τον θαλάσσιο τουρισμό.
 • Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και εισηγητικών επιτροπών μελετών από μέλη, στις οποίες θα ανατίθενται συγκεκριμένοι τομείς δράσης, δηλαδή ερευνών, υποδείξεων και ενδεδειγμένων λύσεων, επίλυσης των πολλαπλών και χρονιζόντων προβλημάτων του κλάδου.
 • Γενικώς κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που ήθελε να κριθεί ότι συμβάλλει και προωθεί στην υπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου και κλάδου γενικότερα.
X