Νόμοι - Φορολογία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠ. 4256-4504 ΑΔΑ: Ψ4ΙΝ4653ΠΩ-1Ν8

Νόμος 4504/2017 Τροπ. ν4256/2014

ΦΕΚ 364(B’) 17-2-2016 -Υπ. Απόφαση – Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Νόμος 4256/14-04-2014 (ΦΕΚ 92Α’) Τουριστικά Πλοία

Νόμος 4256/14-04-2014 (ΦΕΚ 92΄) – Διευκρινιστική Εγκύκλιος 17-04-2014

Νόμος 4256/14-04-2014 (ΦΕΚ 92′) – Εγκύκλιος 21-06-2016 – Απαλλαγή Ειδικου Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων Επαγγελματικών Τουριστικών Πλοίων

2190 – Ανώνυμες Εταιρίες

NOMOΣ ΥΠ 3853 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Νόμος 27 του 1975 Φορολογία πλοίων

Άρθρα νομοθεσίας που αθροιστικά αφορούν την απαλλαγή φορολόγισης επαγγελματικών σκαφών

Ν.2859 -2000 17.11.04 ΦΠΑ(ΦΕΚ248Α)

Νόμος 2743-1999 (ΦΕΚ 211 Α’ 13.10.1999)

ΝΟΜΟΣ 3790 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Τροπ.ν.2932-2001 (ΦΕΚ 145 Α’ 27 Ιουνίου 2001)

Τροπ.ν.2954-2001 (ΦΕΚ 255 Α’ 2 Νοεμβρίου.2001)

Τροπ.ν.3182-2003 (ΦΕΚ 220 Α’ 12 Σεπτεμβρίου 2003)

Τροπ.νόμου 2881-2001 (ΦΕΚ 16 Α’ 6 Φεβρουαρίου 2011)

ΦΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Άρθρο 1.1.2011

Ν4033.2011-Προσαρμογή Διάτ.Οδ.2009-18Εκ Διερευν.Ατυχημάτων

N4150-2013-Ανασυγκρότηση Υπ.Ναυτιλίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 77 Β’ 04-05-2015 Υπολογισμός Ημερών Ναύλωσης

ΦΕΚ 169 Β’ 10-2-2005

ΦΕΚ 169 Β’ 10-2-2005 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-02.2005 – 28.1.2005 Καθορ. ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ επαγγ. πλοίου αναψυχής

ΦΕΚ 478 Β’ 5.3.2004 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-02.2004 – 21.1.2004 Προσόντα Κυβερνήτη Επαγγ. Πλοίου αναψυχής

ΦΕΚ 478 Β’ 5.3.2004 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-03.2004 – 21.1.2004 Τρόπος Πιστοποίησης Ημερών Ναύλωσης Επαγγ. σκαφών Εκτός Ελλην. Επικράτειας

ΦΕΚ 573 Β’ 12.5.2003 ΥΠ.ΑΠ. αριθ. 3511 – 1.8.2003 – 21.4.2003 Σύνθεση Πληρώματος Επαγγ. πλοίων αναψυχής

ΦΕΚ 795 Β’ 27.5.2004 Κοινή ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342 – 10.2004 – 19.5.2004 Προυποθέσεις όταν το το Επαγγ.Σκάφος δεν είναι Ναυλωμένο

ΦΕΚ 1111 Β’ 8.8.2003 ΥΠ. ΑΠ. αριθ.Φ. 3342 – 03.2003 – 16.7.2003 ΕΠΣΕΠΑ (καρτέλα ναύλων)

ΦΕΚ 478 Β’5-3-2004 ΥΠ. ΑΠΟΦ. αριθ. 3342 – 01.2004 – 21.1.2004 Καθορ. ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ημερ. έναρξης πάυσης ΑΔΕΙΑΣ επαγγ. πλοίου αναψυχής

ΦΕΚ 1124 Β’ 30.8.2001 Κοινή ΥΠ.ΑΠ. αριθ. 3342 – 21.8.2001 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

ΦΕΚ 2239 Β΄30.12.1999 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3122.1-50-1999 – 13.12.1999 Μητρώο αρχείου Επαγγ.Πλοίων αναψυχής

ΦΕΚ 1937(Β΄)-17-07-2014 Καταμέτρ. Ολικής Χωρητ.(GT) Πλοίων

ΦΕΚ Ν1373(92 Α΄)1983 Διεθν. Σύμβ. Καταμετρ. Χωρητ. Πλοίων ITC (IMO 1969)

X